Realizacja zadań publicznych

Upowszechnienie możliwości składania ofert w trybie pożytku wyłącznie przez generator bez konieczności podpisu

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie określają wprost, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert wyłącznie przez generator - bez konieczności składania ich również w formie pisemnej.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Wskazanie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie regulujących realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (lub w odpowiednich przepisach wykonawczych), że oferty realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert mogą być składane przez internetowy generator - bez konieczności składania ich w formie pisemnej.

Opis

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie określają wprost, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert wyłącznie przez generator - bez konieczności składania ich również w formie pisemnej. Możliwość składania oferty wyłącznie przez generator zależy więc od interpretacji poszczególnych organów administracji publicznej zlecających realizację zadań publicznych. Skutkuje to brakiem jednolitej praktyki w tym zakresie i nieprzewidywalnością zasad składania ofert realizacji zadań publicznych.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie ujednolicenie zasad składania ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie upowszechnienie możliwości składania ofert wyłącznie przez generator zarówno ułatwi ich składanie organizacjom pozarządowym, jak i usprawni procedury konkursowe po stronie organów administracji publicznej.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się elektronizację procedury realizacji zadań publicznych wraz ze stworzeniem publicznie dostępnego generatora wniosków.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - dąży jedynie do pełnej elektronizacji składania ofert w konkursach.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!