Realizacja zadań publicznych

Stosowanie uproszczonych wzorów wniosków i sprawozdań do wszystkich dotacji o wartości do 20 tys. złotych.

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-03-2022

Problem

Obecnie uproszczone wzory wniosków i sprawozdań stosuje się jedynie do tzw. “małych dotacji” udzielanych na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego. Do dotacji udzielanych w trybie konkursowym stosuje się pełne wzory wniosków i sprawozdań, niezależnie od wartości dotacji (art. 19 pkt 1 i 3 UDPPiW).

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przepisów nakazujących stosowanie do dotacji udzielanych w trybie konkursowym o wartości do 20 tys. zł przepisów o uproszczonych wzorach wniosków i sprawozdań - art. 19a ust. 7a-7d UDPPiW (jednocześnie proponuje się zwiększenie maksymalnej wartości małych dotacji do kwoty 20 tys. złotych).

Opis

Obecnie zgodnie z art. 19a ust. 7a ofertę i sprawozdanie z realizacji zadań w trybie tzw. “małych dotacji” składa się według uproszczonych wzorów. Wszystkie oferty i sprawozdania z realizacji zadań w trybie konkursowym składa się zaś na pełnych wzorach - nawet jeżeli wartość dotacji jest równa lub niższa maksymalnej kwocie jaka może być przekazana w trybie małych dotacji. Istnieje więc nieuzasadnione rozróżnienie pomiędzy dotacjami o tej samej wartości, udzielanymi w trybie konkursowym i w trybie małych dotacji.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie organizacjom pozarządowych łatwiejszego składania wniosków i sprawozdań z realizacji zadań powierzonej im w trybie konkursowym.

Inspiracja

Art. 19a ust. 7a-7d UDPPiW, regulujące składanie wniosków i sprawozdań z realizacji zadań na uproszczonych wzorach w odniesieniu do zadań powierzonych w trybie małych dotacji.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się zwiększenie maksymalnej wartości małych dotacji do kwoty 20 tys. złotych.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie ze sobą zagrożeń - polega na rozszerzeniu istniejącego uproszczenia na inne dotacje o tej samej wartości.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!