Realizacja zadań publicznych

Zwiększenie maksymalnej wartości małych dotacji do kwoty 20 tys. złotych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-03-2022

Problem

Obecnie maksymalna kwota, która może być przekazana jako mała dotacja to 10 tys. złotych (art. 19a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego).

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Zwiększenie maksymalnej kwoty, która może być przekazana jako mała dotacja do 20 tys. złotych.

Opis

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie umożliwiają organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. “małe dotacje”). Jest to rozwiązanie umożliwiające organizacjom pozarządowym uzyskiwanie z JST środków finansowych na realizację zaprojektowanych przez siebie zadań, a nie jedynie realizowanie zadań planowanych i zlecanych przez JST. Zadania mogą być zlecane w ramach małych dotacji, jeżeli spełniają określone warunki, a pierwszy z nich ogranicza wartość małej dotacji do kwoty 10 000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Biorąc pod uwagę, że zadania w ramach małych dotacji mogą być realizowane przez okres 90 dni (art. 19 ust. 1 pkt 2 UDPPiW), kwota 10 tys. jest niska i pozwala na realizację wyłącznie zadań o ograniczonym budżecie, uniemożliwiając np. swobodne zatrudnianie osób pracujących przy realizacji zadania.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie organizacjom pozarządowych realizacji w ramach małych dotacji zadań o większym budżecie, co pozwoli im na swobodniejszą realizację zadań projektowanych przez siebie, odpowiadających ich działalności statutowej.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie uproszczonych wniosków i sprawozdań do wszystkich zadań publicznych o wartości dotacji do 20 tys. złotych.

Zagrożenie

Zagrożenia mogą wiązać się z umożliwieniem JST przekazywania większych kwot z pominięciem konkursów (ryzyko nieuczciwej dystrybucji środków). Znacznie zmniejszają je jednak inne ograniczenia dot. dystrybucji środków w ramach małych dotacji (art. 19a ust. 1 pkt. 2, ust. 3, 4, 6 i 7 UDPPiW).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!