Realizacja zadań publicznych

Ujednolicenie procedur oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-03-2022

Problem

Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego nie określa procedury oceny formalnej ofert. Procedury te określane są więc oddzielnie przez różne organy administracji publicznej, bez jednolitej praktyki w tym zakresie.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Uregulowanie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego procedury oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych, w tym określenie kryteriów tej oceny oraz wprowadzenie instytucji wezwania do uzupełnienia braków formalnych oferty (tak, aby w przypadku wystąpienia takich braków organ administracji publicznej był zobowiązany do wezwania do ich uzupełnienia przed odrzuceniem oferty).

Opis

Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego w ograniczonym stopniu reguluje tryb oceny ofert realizacji zadań publicznych, nie określając m.in. procedury oceny formalnej ofert. Procedury te określane są więc oddzielnie przez różne organy administracji publicznej. Brak jednolitej praktyki w tym zakresie stanowi utrudnienie dla organizacji uczestniczących w otwartych konkursach ofert, ponieważ każdorazowo muszą one dostosowywać się do różnych wymogów formalnych. Dodatkowym utrudnieniem jest brak uregulowania w ustawie obowiązku wzywania przez organy administracji publicznej wnioskodawców do uzupełnienia braków formalnych ofert - jeżeli oferty mają takie braki, niektóre organy odrzucają je, bez wzywania do uzupełnienia ofert.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie ułatwienie organizacjom uczestnictwa w otwartych konkursach ofert poprzez ujednolicenie procedur oceny formalnej we wszystkich konkursach realizowanych na podstawie przepisów UDPPiW.

Inspiracja

Art. 146 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych określający przesłanki formalne odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; art. 128 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych nakazujący zamawiającemu wezwanie wnioskodawcę do uzupełnienia określonych braków formalnych w przypadku ich wystąpienia.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie możliwości odwołania się przez wnioskodawcę od merytorycznej oceny oferty.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie ze sobą zagrożeń - polega na ujednoliceniu wymogów formalnych.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!