Rejestracja fundacji

Sprzeciw względem użycia nazwy „fundacja” w projektowanej ustawie o nazwie Ustawa o fundacji rodzinnej

Opracowanie: Julia Kluczyńska (Forum Darczyńców)

Data: 25-03-2021

Problem

Użycie nazwy „fundacja” względem podmiotu, który służyć ma do przekazywania firm rodzinnych następcom prawnym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Kogo dotyczy?

Fundacje

Rozwiązanie

Użycie innej nazwy nawiązującej do chlubnych polskich tradycji (np. „Ordynacja rodzinna”, na wzór zasłużonej dla kraju Ordynacji Zamoyskich) lub nazwy rodzinny fundusz sukcesyjny.

Opis

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem „Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych”. Słownikowo fundacja to „instytucja, której podstawą istnienia jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel społeczny”.

Nazwa „fundacja rodzinna”, choć nie istnieje w regulacjach, jest obecnie dość często potocznie używana na oznaczenie fundacji zakładanych w celach społecznych przez zamożnych Polaków i ich rodziny. Zatem definicja i rozumienie instytucji fundacji jest jednoznaczne – w uproszczeniu jest to instrument prawny na rzecz realizowania działań na rzecz dobra publicznego.

Wprowadzenie do obiegu prawnego nowej instytucji o celach czysto prywatnych i użycie nazwy kojarzącej się jednoznacznie z celami społecznymi doprowadziłoby do chaosu terminologicznego. Będzie też ona wprowadzać w błąd darczyńców i opinię publiczną.

Otoczenie prawne

Prawo powinno być tworzone w oparciu o zasady techniki prawodawczej a stosowane pojęcia powinny tworzyć spójny system prawny. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń. Oznacza to, że pojęcia o różnych znaczeniach powinny być zatem oznaczone innymi określeniami i zatem błędem byłoby nadanie jednej nazwy podmiotom tak istotnie różniącym się.

Wydaje się też, że skoro zgodnie z Kodeksem Cywilnym nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd, tym bardziej nazwa nowej konstrukcji prawnej, nie powinna wprowadzać w błąd co do rodzaju działalności.

Rozmycie znaczenia słowa fundacja osłabi też bezpieczeństwo obrotu zwłaszcza w sytuacji, gdy firma lub rodzina będzie fundatorem fundacji o celach publicznych, z czym mamy do czynienia coraz częściej, a jednocześnie będzie należała do fundacji o celach prywatnych. Zaszkodzi to zarówno przedsiębiorcom planującym sukcesję swojej firmy jak i fundacjom mającym cele społeczne.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!