Rejestracja fundacji

Opracowanie wzorca statutu fundacji i włączenie rejestracji fundacji w System S24

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 29-05-2022

Problem

Obecnie nie istnieje wzorzec statutu fundacji umocowany w przepisach prawa, nie ma również możliwości elektronicznej rejestracji fundacji w KRS. Brak tych rozwiązań spowalnia procedurę rejestracji fundacji.

Kogo dotyczy?

  • Fundacje

Rozwiązanie

  • opracowanie wzorca statutu Fundacji - jako załącznika do ustawy o fundacjach bądź przyjętego w drodze rozporządzenia na podstawie przepisów tej ustawy,
  • dodanie w ustawie o fundacjach przepisu umożliwiającego rejestrację fundacji z wykorzystaniem formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Opis

Obecnie nie istnieje wzorzec statutu fundacji umocowany w przepisach prawa, nie ma również możliwości elektronicznej rejestracji fundacji w KRS. Brak tych rozwiązań spowalnia procedurę rejestracji fundacji, utrudnia więc rozpoczęcie prowadzenia działalności społecznej w tej formie.. Po pierwsze, brak wzorcowego statutu powoduje, że statut każdej rejestrowanej fundacji musi być odrębnie badany przez sąd rejestrowy. Wydłuża to rejestrację, a także zwiększa ryzyko wystąpienia w rejestrowanych statutach błędów. Po drugie, procedura rejestracji jest dodatkowo wydłużana przez wymóg składania wniosków w formie papierowej.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji fundacji.

Inspiracja

Art. 231 § 1-5, art. 1061 § 1-5, art. 1571 § 1-5 i art. 3007 § 1-5 Kodeksu Spółek Handlowych, regulujące procedurę elektronicznej rejestracji spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, przy wykorzystaniu wzorca umowy/statutu spółki.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do stowarzyszeń rejestrowych.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - analogiczne rozwiązania istnieją już w odniesieniu do w/w spółek prawa handlowego.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!