Rejestracja kół gospodyń wiejskich

Korekta Wzorcowego Statutu KGW – usunięcie postanowień dotyczących przeznaczenia majątku po likwidacji

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 29-05-2022

Problem

Obecnie wzorcowy statut KGW określa, że majątek pozostały po likwidacji koła staje się własnością jego członków/iń w dniu likwidacji (§ 16 ust. 3 Wzorcowego Statutu).

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Wykreślenie z wzorcowego Statutu § 16 ust 3 dotyczącego przeznaczenia majątku po likwidacji KGW.

Opis

Koło gospodyń wiejskich to społeczna organizacja mieszkańców/ek wsi, której zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na wsi i aktywne działanie na rzecz środowisk wiejskich (art. 2 ust. 1 ustawy o KGW). KGW mogą otrzymywać dotacje celowe i pomoc finansową z budżetu państwa, a dochód z ich działalności musi służyć realizacji ich celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków (art. 23, art. 23a ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy o KGW). Jednocześnie, Wzorcowy Statut KGW, stanowiący załącznik do ustawy o KGW określa, iż majątek pozostały po likwidacji KWG staje się w dniu likwidacją własnością jego członków/iń (§ 16 ust 3 Wzorcowego Statutu). Postanowienie to stoi poniekąd w sprzeczności z przytoczonymi przepisami ustawy o KGW. Pomimo bowiem, że KGW są społecznymi, finansowanymi ze środków publicznych organizacjami non-for profit, po ich likwidacji zgromadzony przez nie majątek ma być dzielony pomiędzy osoby prywatne.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie usunięcie opisanej sprzeczności i przyjęcie za normę sytuacji, w której majątek pozostały po likwidacji jest przeznaczany na cele społeczne.

Inspiracja

art. 38. Prawa o stowarzyszenia, zgodnie z którym majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w statucie, w uchwale walnego zebrania członków, bądź w orzeczeniu sądu.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się korektę Wzorcowego Statutu polegającą na usunięciu narzuconej liczby członków/iń zarządu.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - jego celem jest uniknięcie ryzyka przeznaczania majątku KGW na cele prywatne.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!