Rejestracja kół gospodyń wiejskich

Zniesienie ustawowych ograniczeń stanowiących, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno KGW

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 29-05-2022

Problem

Obecnie ustawa o kołach gospodyń wiejskich ogranicza możliwość tworzenia KGW - na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. (art. 4 ust. 1 ustawy o KGW).

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Wykreślenie z ustawy o KGW art. 4 ust. 1, zawierającego omawiane ograniczenie.

Opis

Zasady funkcjonowania kół gospodyń wiejskich reguluje ustawa o KGW. Ustawa ta zawiera znaczne ograniczenia wolności zrzeszania się w tej formie, m.in. ograniczając maksymalną liczbę kół w jednej wsi do jednego (art. 4 ust. 1 ustawy o KGW) oraz maksymalną liczbę kół, do których może należeć jedna osoba do jednego (art. 4 ust. 5 ustawy o KGW). Pierwsza z wymienionych regulacji istotnie ogranicza pluralizm społeczny, zmuszając wszystkie osoby chcące tworzyć KWG lub działać w nich do zrzeszania się w ramach tej samej organizacji.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie zwiększenie swobody zrzeszania się w formie KGW, poprzez umożliwienie osobom chcących należeć do KGW tworzenie dowolnej liczby takich organizacji w jednej miejscowości.

Inspiracja

Przepisy regulujące działanie innych zrzeszeń (m.in. stowarzyszeń) nie zawierają analogicznych ograniczeń i pozwalają na tworzenie w jednej jednostce samorządu terytorialnego nieograniczonej liczby organizacji.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się zniesienie ograniczenia liczby kół, do których może należeć jednocześnie jedna osoba (art. 4 ust. 1 KGW).

Zagrożenie

Działanie kilku kół w jednej wsi rodzi ryzyko, że będą one ze sobą konkurować. W demokratycznym społeczeństwie taka konkurencja jest jednak czymś naturalnym i nie musi przynosić negatywnych skutków.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!