Rejestracja kół gospodyń wiejskich

Zniesienie ustawowych ograniczeń dotyczących możliwości członkostwa tylko w jednym KGW

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 29-05-2022

Problem

Obecnie ustawa o kołach gospodyń wiejskich ogranicza możliwość członkostwa w KGW - jedna osoba może być jednocześnie członkiem/inią tylko jednego koła (art. 4 ust. 5 ustawy o KGW).

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Wykreślenie z ustawy o KGW art. 4 ust. 5, zawierającego omawiane ograniczenie.

Opis

Zasady funkcjonowania kół gospodyń wiejskich reguluje ustawa o KGW. Ustawa ta zawiera znaczne ograniczenia wolności zrzeszania się w tej formie, m.in. ograniczając maksymalną liczbę kół w jednej wsi do jednego (art. 4 ust. 1 ustawy o KGW) oraz maksymalną liczbę kół, do których może należeć jedna osoba do jednego (art. 4 ust. 5 ustawy o KGW). Druga z wymienionych regulacji istotnie ogranicza możliwość zrzeszania się bardziej aktywnym osobom, które nie mogą obecnie angażować się w pracę więcej niż jednej organizacji działającej w formie KGW.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie osobom chcącym angażować się na większą skalę w tworzenie i rozwijanie KGW poprzez pozwolenie im na dołączanie do kilku organizacji działających w tej formie.

Inspiracja

Przepisy regulujące działanie innych zrzeszeń (m.in. stowarzyszeń) nie zawierają analogicznych ograniczeń i pozwalają na jednoczesne uczestnictwo w dowolnej liczbie organizacji.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się zniesienie ograniczenia liczby kół działających w jednej wsi (art. 4 ust. 1 KGW).

Zagrożenie

Obecnie wysokość pomocy z budżetu państwa dla KGW jest uzależniona od liczby członków/iń KGW. W związku z tym wraz z usunięciem omawianego ograniczenia należałoby wprowadzić odpowiednie mechanizmy zabezpieczające system udzielania tej pomocy przed nadużyciami polegającymi na fikcyjnym przyjmowaniu większej liczby członków/iń w celu otrzymania większego dofinansowania.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!