Rejestracja UKS i KS bez działalności gospodarczej

Ujawnienie w ewidencji UKS i klubów sportowych sposobu reprezentacji tych podmiotów

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Brak konieczności ujawniania w ewidencji UKS i klubów sportowych sposobu reprezentacji tych podmiotów.

Kogo dotyczy?

  • Uczniowskie kluby sportowe (UKS),
  • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (KS).

Opis

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie minister właściwy do spraw kultury fizycznej określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych oraz dane podlegające wpisowi do ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji. Obowiązujące 10 lat rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych w § 5 wskazuje na konieczność zamieszczania w ewidencji imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu, ale nie nakazuje zamieszczania sposobu reprezentacji podmiotu. W praktyce więc w ramach otrzymywanych ze starostw zaświadczeń UKS i KS nie otrzymują dokumentu, który daje pewność ich interesariuszom odnośnie właściwego zaciągania przez UKS i KS zobowiązań (pozostaje weryfikacja na podstawie zapisów statutu).

Należy tu zauważyć, że prawo nie wskazuje na jawność ww. ewidencji, co również ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu (czytaj szerzej: Kliknij).

Ww. problem dostrzega m.in. samo ww. Ministerstwo Sportu, z inicjatywy którego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 58 ustawy) próbowano – bezskutecznie - pozytywnie uregulować ww. kwestię.

W uzasadnieniu czytamy: „Dodatkowo doprecyzowano katalog danych, które zawiera ewidencja, m.in. o sposób reprezentowania klubu sportowego, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. Zmianie o charakterze doprecyzowującym uległo również upoważnienie ustawowe zawarte w art. 4 ust. 8 ustawy. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie przepisu wyraźnie przesądzającego, że ewidencja klubów sportowych prowadzona przez starostę jest jawna, ponieważ praktyka poszczególnych organów wykazywała rozbieżności w tym zakresie”.

Niestety – problem nadal pozostaje nierozwiązany.

Dodatkowe uwagi

W przypadku rozważań dotyczących zmiany ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze zmianę dotychczasowego sposobu ewidencji ww. podmiotów – tj. stworzenie centralnej i jawnej ewidencji UKS i klubów sportowych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON (czytaj szerzej: Kliknij) lub migrację do KRS (wówczas możliwość zintegrowania z systemem S24).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!