Rejestracja UKS i KS bez działalności gospodarczej

Opracowanie wzorca statutu UKS i klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Sformalizowany i niejednolity proces rejestracji UKS i KS.

Kogo dotyczy?

 • Uczniowskie kluby sportowe (UKS),
 • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (KS).

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać na dwa sposoby:

 • stworzenie nowej centralnej i jawnej ewidencji UKS i KS,
 • migracja UKS i KS nieprowadzących działalności gospodarczej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Opis

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie kluby sportowe działają jako osoba prawna. Przykładowymi możliwymi formami klubu sportowego są:

 • stowarzyszenie (z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego),
 • fundacja,
 • spółka akcyjna,
 • spółka z o.o.

Kluby sportowe rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Na mocy art. 4 ustawy wyjątek stanowią:

 • uczniowskie kluby sportowe, które nie mają obowiązku rejestracji w KRS, lecz u właściwego terytorialnie starosty w prowadzonej przez niego ewidencji (w przypadku siedziby UKS i KS w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym),
 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń i nieprowadzące działalności gospodarczej, których ewidencję również prowadzą starostowie.

W przypadku ww. podmiotów, tj. UKS i KS, zgodność statutu z prawem oceniana jest więc nie przez pracowników Krajowego Rejestru Sądowego (najczęściej - referendarzy sądowych), a urzędników pracujących w starostach (działających z upoważnienia starosty). Dla wskazania skali – Wydziałów KRS jest 27 (stan na 19 sierpnia 2021 r.), starostw – 380. Sama praktyka oceny i akceptacji (bądź nie) niektórych zapisów w statutach stowarzyszeń jest różna w różnych KRS. Biorąc pod uwagę jak duża jest ilość starostw i jak różne osoby zajmują się oceną statutów UKS i KS (co do zasady – stowarzyszeń), można założyć, że skala tych rozbieżności jest jeszcze większa.

Dobrą praktyką jest zamieszczanie przykładowych wzorów statutów na stronach starostw, jednak widać tu, z jak różnorodnymi wzorami mamy do czynienia. Różnorodność statutów sama w sobie nie jest oczywiście problemem - tak jak różnorodność organizacji. Problemem jest jednak to, że nie mamy żadnych gwarancji, że wzór statutu zamieszczony przez dany urząd, będzie na pewno akceptowany w innym urzędzie.

Innym z przykładowych problemów z jakimi można się spotkać jest sama już wstępna ocena, czy podmiot powinien znaleźć się w ewidencji starosty, czy w KRS. Oprzyjmy się na przykładzie. Mamy dwa statuty nowo rejestrowanych podmiotów. Oba podmioty mają mieć formę stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej. Oba podmioty mają być osobami prawnymi (czyli nie stowarzyszeniami zwykłymi). Zapisy w statutach oba podmioty mają identyczne. Różnią się jednym – jeden w celach statutowych ma wpisaną wyłącznie kulturę fizyczną i kilkadziesiąt innych celów związanych z kulturą fizyczną, drugi poza kulturą fizyczną, ma też jeden zapis dotyczący możliwego prowadzenia działań w obszarze kultury – aby np. organizowanym wydarzeniom sportowym towarzyszył czasem mały koncert. Czy starosta powinien zarejestrować taki klub „u siebie”, czy wskazać, że właściwym do rejestracji jest KRS?

Ustawowy wzorzec statutu UKS i KS pozwoliłby na jednoznaczną ocenę zgodności zapisów statutu z prawem, ułatwił i przyspieszył rejestrację.

Jak zostało wskazane wyżej – kwestię wzorca statutu można rozwiązać na dwa sposoby:

 • opracowanie wzorca statutu UKS i KS na wzór wzorca statutu kół gospodyń wiejskich (przy zachowaniu rejestracji w ewidencji starosty),
 • opracowanie wzorca statutu UKS i KS i włączenie rejestracji UKS i KS w system S24 (co wiązałoby się z rejestracją ww. podmiotów w KRS i mogłoby być połączone z działaniami na rzecz wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego, tj. w przypadku tego rozwiązania wzorzec statutu stowarzyszenia służyłby też uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym nieprowadzącym działalności gospodarczej).

Oczywiście – wzorzec statutu powinien być dodatkową ścieżką rejestracji (tj. nadal powinna istnieć możliwość rejestracji UKS i KS bez zastosowania wzorca).

Inspiracja

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 305) [projekt poselski] [19 lutego 2016 - projekt wpłynął do Sejmu] - link główny: Kliknij oraz link bezpośrednio do aktu prawnego: Kliknij
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów [Wnioskodawca: Minister Sportu i Turystyki] [20 grudnia 2016 - data utworzenia] - link główny: Kliknij, link bezpośrednio do aktu prawnego: Kliknij (art. 1 pkt 2), raport z konsultacji: Kliknij, krytyczna opinia Ministerstwa Sprawiedliwości: Kliknij
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Wnioskodawca: Minister Przedsiębiorczości i Technologii] [20 marca 2019 - data utworzenia] - link główny: Kliknij, link bezpośrednio do aktu prawnego: Kliknij (art. 58 ustawy), OSR: Kliknij. Projekt, który wpłynął do Sejmu nie ma fragmentu dot. klubów sportowych, tj. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622) [31 lipca 2019 - data ustawy] - link główny: Kliknij, link bezpośrednio do projektu aktu prawnego: Kliknij (art. 49 ustawy), link do przyjętej ustawy: Kliknij

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!