Wzorzec statutu stowarzyszenia – uzasadnienie i opis procesu

Przez wzgląd na wagę prawa wolności do zrzeszania się i doświadczenia związane z rejestracją spółek w systemie S24 postulujemy wprowadzenie instrumentu prawnego analogicznego do ww. systemu dla szybkiej rejestracji stowarzyszeń z osobowością prawną.

Rejestracja i rejestry

Próba szerszego spojrzenia na system rejestracji i rejestrów organizacji pozarządowych.

Pomyłka w Senacie

„Pomyłka w Senacie” w przedmiocie prawa procesowego a kwestia organizacji społecznych i procesu stanowienia przepisów.

Stowarzyszenia na tle innych zrzeszeń

Przegląd form prawnych, które możemy uznać za stowarzyszenia. Próba spojrzenia na system prawny z punktu widzenia działacza społecznego.