Stawka 0% VAT – darowizny dla ngo na rzecz uchodźców – apel do Premiera

Zwracamy się do rządu z apelem dotyczącym problemu, jakim jest nieobjęcie 0% stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych, działających na rzecz uchodźców.
Zwracamy się do rządu z apelem dotyczącym problemu, jakim jest nieobjęcie 0% stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych, działających na rzecz uchodźców.

W tym trudnym czasie wiele z organizacji pozarządowych zaangażowało się w pomoc uchodźcom. Ich rola jest niebagatelna, a co za tym idzie preferencyjne nieodpłatne wsparcie ich działań również, co m.in. dostrzeżono w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Niestety w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 531) organizacje pozarządowe zostały, w katalogu odbiorców nieodpłatnych dostaw objętych 0% stawką VAT, pominięte.

Zwracamy się więc z apelem, aby w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

1) dodać w §10bd ust. 2 po pkt 3, pkt 4 w brzmieniu:

“organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2) dodać w §10bd po ust. 5, ust. 6 w brzmieniu:

“W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem udokumentowania dokumentem, z którego wynika wartość darowizny, dane darczyńcy, przeznaczenie na cele, o których mowa w ust. 1 i oświadczenie podmiotu o przyjęciu dostawy. Dokument sporządzony musi być w formie pisemnej, elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wymogu z ust. 3 nie stosuje się.”

Źródło: Strona OFOP