Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

Treść listu wysłanego do Komisji do Spraw Petycji (PET) dot. Komisyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach zw. z szybką rejestracją stowarzyszeń.

Treść listu wysłanego do Komisji do Spraw Petycji (PET) dot. Komisyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach zw. z szybką rejestracją stowarzyszeń

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z dużą uważnością i nadzieją śledzi działania dotyczące Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (SH-020-53/24) (Kliknij). Projekt zakłada wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązania pozwalającego na szybką rejestrację stowarzyszeń rejestrowych w oparciu o wzorzec statutu i stanowi odpowiedź na złożoną przez OFOP petycję (Nr BKSP-144-IX-653/22) (Kliknij).

Z uwagi na zwrócenie się w dn. 20 lutego 2024 r. do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu) OFOP zachęca do skorzystania z propozycji wzorca statutu stanowiącego załącznik nr 1 do petycji.

Jak wskazano w samej petycji załączony wzorzec statutu wypracowany został w procesie wielomiesięcznych, szerokich konsultacji środowiskowych. Informacje o konsultacjach kilkukrotnie zamieszczane były w serwisie ngo.pl, na stronie FB ngo.pl i rozesłane newsletterem ngo.pl. Ponadto dwukrotnie drogą e-mail rozesłano informację na temat konsultacji do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce. W trakcie konsultacji w pierwszej turze zebrano 146 uwag, w drugiej turze – 76 uwag. Propozycję jednogłośnie i dwukrotnie poparła Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Jednocześnie OFOP raz jeszcze wskazuje, iż zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych i w opinii OFOP stan ten bezwzględnie należy utrzymać – bez różnicowania na to, czy stowarzyszenie rejestrowane będzie przy wykorzystaniu wzorca statutu lub bez wykorzystania tej ścieżki.

Bez względu na powyższe – raz jeszcze wyrażamy dużą radość, iż szybką rejestrację stowarzyszeń potraktowano jako jeden z priorytetów. 

Cały proces dotyczący starań na rzecz szybkiej rejestracji stowarzyszeń w Polsce udokumentowany jest pod tym adresem: https://proste.ngo/kalendarz-statut/

Krótkie uzasadnienie i opis procesu dostępne są tutaj: https://proste.ngo/wzorzec-statutu-stowarzyszenia-uzasadnienie-i-opis-procesu/