Ustawowe unormowanie sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez powiatowe urzędy pracy członkom zarządów NGO

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Osobom pozostającym bez zatrudnienia i społecznie zasiadającym w zarządach organizacji urzędy pracy odmawiają przyznawania statusu osób bezrobotnych, pozbawiając tym samym związanych z tym statusem określonych uprawnień. Odmowy te opierają się na linii orzeczniczej wypracowanej przez WSA i NSA. Naszym celem jest ustawowe wyeliminowanie tej praktyki.

Kalendarium

2024

5


CZERWCA 2024

Odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik informuje (Kliknij) że "w dniu 29 maja br. do Biura RPO wpłynęła odpowiedź Departamentu Rynku Pracy , Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...). Po zapoznaniu się z treścią udzielonej odpowiedzi Biuro RPO na obecną chwilę

nie przewiduje podejmowania dalszych działań na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1058). Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wprowadzenie proponowanych (...) zmian do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz.U. z 2024r., poz. 475 ze zm. ) wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej, a Rzecznik jej nie posiada". Cała odpowiedź MRPiPS tutaj (Kliknij).

25


MAJA 2024

Konsultacje projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

W ramach konsultacji projektu UC29 (Kliknij) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zgłosiła propozycję, aby w art. 64. "Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego" dodać „3) nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu podmiotu ekonomii społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812).” 

18


KWIETNIA 2024

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wysłanie przez RPO wniosku do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy

17


KWIETNIA 2024

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Złożenie do RPO wniosku ws. podjęcie interwencji w indywidualnej sprawie nieprzyznania statusu osoby bezrobotnej wraz "z prośbą o podjęcie działań systemowych, które zapobiegną ww. sytuacjom." 

2023

30


SIERPIEŃ 2023

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wysłane przez OFOP do wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce

Czytaj więcej: Kliknij

2022

4


LISTOPADA 2022

15


WRZEŚNIA 2022