Kluby sportowe a ekonomia społeczna

Brak ustawowej definicji ekonomii społecznej rodzi problem w przedmiocie jednoznacznego rozstrzygania o miejscu klubów sportowych w jej obrębie.

W Parlamencie o organizacjach – cz. 1

W Biuletynie zacytowaliśmy posła Janusza Cichonia nie bez przyczyny. Oto w swoich wystąpieniach odwoływał się on do organizacji pozarządowych. Przejrzeliśmy ostatnie, 47 posiedzenie Sejmu pod tym kątem. Oto jak mówi się o organizacjach Sejmie.

Sprawozdawczość a kontrola społeczna

Wróciła po poprawkach ustawa o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Czy to ustawa idąca w dobrym kierunku – moim zdaniem nie. Wydaje się, że na niedoskonałą ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej – UDPPiW lub ustawa o pożytku) (por. Ustawa o pożytku. Tezy do założeń) nakładają się kolejne przepisy, które nie tylko wzmacniają już niedobre rozwiązania, ale też – wbrew pozorom i uzasadnieniom – naprawdę dla wielu organizacji nic nie upraszczają.

Czym jest uczniowski klub sportowy?

UKS-y wciąż stanowią największą część spośród klubów sportowych, choć ich udział wśród zrzeszeń sportowych systematycznie spada. Czym jest uczniowski klub sportowy?