Biuletyn #prosteNGO – 29 maja-11 czerwca 2023 r.

Biuletyn #prosteNGO (55)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W procesie legislacyjnym (Stan klęski żywiołowej, Spóźnieni sygnaliści c.d., Poradnictwo obywatelskie, 1,5% podatku rolnego, Ochotnicze straże pożarne, W imieniu detektorystów, W imieniu myśliwych, Nieodpłatna pomoc prawna, Świadczenie wspierające)
 1. PROGRAM RZECZNICZY OFOP
  1. Propozycje dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku
  2. Postulaty inicjatywy Nasz Rzecznik
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Obywatele proponują zmiany legislacyjne
  2. Kongres Ruchów Miejskich
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Porozmawiajmy o partnerstwie

W skrócie

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Stan klęski żywiołowej. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432) (Kliknij) trafił do komisji prawniczej. Jak czytamy w protokole z posiedzenia tej komisji, której przedmiotem prac był projekt – „Na wniosek Wnioskodawcy, z uwagi na konieczność rozpatrzenia projektu ustawy na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 30 maja br. termin rozpatrzenia projektu ustawy na posiedzeniu komisji prawniczej został ograniczony do dwóch dni. Z tego względu szczegółowa analiza prawno-legislacyjna przepisów projektowanej ustawy była niemożliwa”.

Komentarz: To bardzo ciekawe, dlaczego projekt, który jest w ścieżce legislacyjnej od września zeszłego roku, a którego konsultacje zakończyły się w listopadzie zeszłego roku nabrał nagle takiego przyspieszenia?

 • Spóźnieni sygnaliści c.d. Na stronie procesu legislacyjnego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) (Kliknij) pojawił się 1 czerwca „Wyciąg z protokołu ustaleń nr 10/2023 posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 9 marca 2023 r.”.

Komentarz: Przypomnijmy – „10 marca br. Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nieprzyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2019 r. w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Komisja wniosła o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty na rzecz Komisji kwoty ryczałtu w minimalnej wysokości 3 836 000 euro i okresowej kary pieniężnej w wysokości 53 430 euro na dzień”. Nie wygląda jednak na to, że prace nabrały tempa.

 • Poradnictwo obywatelskie. Znamy już uwagi zgłoszone w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494) (Kliknij).

Na poziomie parlamentarnym:

 • 1,5% podatku rolnego. 1 czerwca 2023 r. do Senatu skierowano uchwaloną ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Druk 3188) (Kliknij), który dotyczy umożliwienia finansowania przez podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną, oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną kwotą w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego wybranego z przygotowanej listy rolniczego związku zawodowego.
 • Ochotnicze Straże Pożarne. Ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 987) (Kliknij) 2 czerwca 2023 została w Senacie skierowana do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Komentarz: Przypomnijmy „projekt dotyczy doprecyzowania przepisów zmierzających do dalszej poprawy sytuacji członków ochotniczych straży pożarnych oraz samych stowarzyszeń, które są jednymi z podstawowych podmiotów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego”.

 • W imieniu detektorystów. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Kliknij). Dotyczy on regulacji przepisów amatorskiego poszukiwania zabytków w Polsce, m.in wyłączenia z amatorskich poszukiwań miejsc pozostających pod ochroną konserwatorską, miejsc pochówków, kaźni i pomników zagłady.
 • W imieniu myśliwych. Grupa posłów Koalicji Polskiej przedstawiła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Kliknij) dotyczy przywrócenia możliwości wyboru władz Polskiego Związku Łowieckiego przez statutowe organy związku.
 • Nieodpłatna pomoc prawna. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej skierowano do I czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (projekt dotyczy uchylenia przepisu przejściowego zawartego w art. 28a oraz propozycji dodania nowego przepisu w art. 4, zgodnie z którym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu).
 • Świadczenie wspierające. W sprawie ustawy o świadczeniu wspierającym (Druk nr 989) (Kliknij) po dyskusji na Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (Zobacz) przyjęto wniosek komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komentarz: Warto zwrócić uwagę na kwestie formalne prowadzonej Komisji. W debacie mogły zabrać głos jedynie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, nie dopuszczono do głosu osób indywidualnych. Cieszy docenienie organizacji. Z drugiej jednak strony Komisja z góry założyła, że efektem jej pracy będzie przegłosowanie ustawy bez poprawek proponowanych przez organizacje pozarządowe. Poprawki te zostaną – ewentualnie – zgłoszone przez Senatorów i Senatorki na sesji plenarnej.


Program rzeczniczy OFOP-u – rzecznictwo krajowe

Propozycje dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku

3 czerwca 2023 roku prezeska OFOP-u, Karolina Dreszer-Smalec, podczas gdańskich obchodów “Święta Wolności i Praw Obywatelskich” w ramach debaty “Propozycje dla Polski – rozmowa obywatelska o przyszłości” przedstawiła postulaty wzmacniające rolę organizacji pozarządowych w odbudowywaniu niezależnego społeczeństwa obywatelskiego (Więcej).

Postulaty inicjatywy Nasz Rzecznik

Bezrobocie a praca społeczna. Zespół ds. Wolności Zrzeszania się zwrócił się do RPO z prośbą o podjęcie działań w sprawie regulacji dotyczącej odpowiedzialności osób wchodzących w skład zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej i otrzymał odpowiedź: „Z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje. W związku z zasygnalizowanym problemem, Rzecznik na podstawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, skierował wystąpienie do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska, w szczególności pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych, mających na celu doprecyzowanie regulacji odnoszącej się do odpowiedzialności podatkowej członków zarządu organizacji non-profit”. Miejmy nadzieję, że jest to krok w kierunku realizacji jednej z tez dotyczących uproszczeń (Kliknij).

W sprawie świadczenia wspierającego. Inicjatywa Nasz Rzecznik działa na rzecz wprowadzenia zmian do procedowanej ustawy o świadczeniu wspierającym.  Przypominamy stanowisko „Naszego Rzecznika” (Kliknij).


Dzieje się

Obywatele proponują zmiany legislacyjne

Organizacje społeczne wraz z ekspertami i ekspertkami od miesięcy pracują nad propozycjami dla przyszłości Rzeczpospolitej. W wielu obszarach wymagających naprawy, poprawy lub modernizacji, społeczeństwo obywatelskie ma gotowe propozycje rozwiązań i aktów legislacyjnych. Przedstawiono je 3 czerwca podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. W trakcie „Rozmowy obywatelskiej o przyszłości” zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację im. Stefana Batorego i Europejskie Centrum Solidarności przedstawiono niektóre propozycje w obszarach: Praworządność, Edukacja, Prawo klimatyczne, Prawa kobiet, Prawa ucznia i uczennicy, Polityka migracyjna i integracyjna, Media publiczne, Kultura – muzea, Samorząd terytorialny/demokracja lokalna, Społeczeństwo obywatelskie. (Opis propozycji – Kliknij).

Kongres Ruchów Miejskich

W Gdańsku, 23-25 czerwca 2023 r. odbędzie się VIII Kongres Ruchów Miejskich, a głównymi wątkami tematycznymi będą: reforma samorządu, mieszkalnictwo, sprawiedliwa transformacja (także ubóstwo energetyczne, nowa ekonomia i projekt KRM „Zielone rewolucje”), polityki integracyjne, edukacja (Więcej).


Temat do dyskusji

Porozmawiajmy o partnerstwie

Jeżeli zasada partnerstwa (por. Zasada partnerstwa i zasada dialogu społecznego – Kliknij) nie jest tylko zasadą horyzontalną (ale i narzędziem) Funduszy Europejskich, ale także zasadą, która powinna obejmować i inne sfery życia społecznego, to tym bardziej nie możemy sobie pozwolić na niewykorzystywanie tej szansy testowania prawdziwego partnerstwa w ramach obecnej perspektywy (Czytaj więcej – Kliknij).


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu