Biuletyn #prosteNGO – 29 sierpnia – 11 września 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (38)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W procesie legislacyjnym (m.in. Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, Ekonomia społeczna – konsultacje rozporządzeń, Ustawa o NIW)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Webinaria
  2. Interwencje
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Wolność koalicji – dalszy ciąg dyskusji
  2. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  3. W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

W skrócie

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • O ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432) ma przełamać „wieloletni impas w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i krajowego systemu ratowniczego umożliwiając dalszą integrację przepisów unijnych i międzynarodowych z krajowymi. Ponadto ustawa zawiera szereg nowych rozwiązań i narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie wszystkimi dostępnymi zasobami na rzecz ochrony ludności w Polsce zarówno w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych, jak i wojny”. Ogłoszono bardzo krótkie konsultacje (7 dni). Pisemnie do konsultacji zaproszono tylko jedną organizację – Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.

Komentarz: Warto będzie się przyglądać, czy i w jakim zakresie projektowana ustawa weźmie pod uwagę potencjał i kompetencje organizacji pozarządowych. Bo dotychczasowe doświadczenia – jak choćby po powodzi 1997 – wskazują, że im więcej społeczeństwo zawdzięcza samoorganizacji (dziś np. w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy), tym bardziej władza chce sama rozwiązywać przyszłe problemy. W każdym razie w ustawie organizacje pozarządowe są uwzględnione jako typ „podmiotów ochrony ludności”.

Komentarz: Niestety na stronie RCL-u trudno zorientować się, co się dzieje. Np. w zakładce konsultacje publiczne znajduje się pismo do uzgodnień międzyresortowych. Jednak konsultacje są przewidziane do 21 września 2022 r., a informacja na ten temat „została indywidulnie skierowana do następujących podmiotów: 1) Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością; 2) Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych”.

 • Ekonomia społeczna – konsultacje rozporządzeń. Na ngo.pl informacja na temat konsultacji rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do ustawy o ekonomii społecznej: w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego, w sprawie wzoru wniosku przedsiębiorstwa społecznego o finansowanie składek oraz trybu ich finansowania, w sprawie szczegółowego trybu oceny wniosku o przyznawanie akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru wniosku o ich przyznanie, w sprawie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Projekty dostępne tutaj: Kliknij.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Warto wiedzieć, że w ustawie są zapisane środki budżetowe przeznaczone na NIW. Przy okazji nowelizacji są one systematycznie zwiększane, co pokazuje jak rozrasta się ta instytucja.

Komentarz: Przypominamy, że ustawa dokonuje też zmian w ustawie o fundacjach (patrz: Biuletyn #prosteNGO – 18-31 lipca 2022 r.) Dla przykładu poseł Michał Gramatyka na posiedzeniu Sejmu podkreślał: „Załączony do projektu wzór sprawozdania z działalności fundacji żadnej fundacji, a co za tym idzie działającym w tych fundacjach obywatelom, działalności nie ułatwi, ale umożliwi panu ministrowi sprawiedliwości głębszy wgląd w dane dotyczące każdej działającej w Polsce fundacji”. Do tej kwestii Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda się nie odniósł. Sprawozdanie Stenograficzne z 60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 września 2022 r. dostępne jest tutaj: Kliknij. Dodajmy tylko, że zapis ten wydaje się nie korelować z procedowanym w rządzie od ponad roku Projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217).


Dzieje się

Webinaria

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproszeni zostali do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym uproszczeniom formalnym w działalności społecznej. Terminy: 1) 28 września 2022 r. (środa) godz. 09:00 – 13:00 Zapisy: Kliknij. 2) 11 października 2022 r. (wtorek) godz. 16:00 – 20:00 Zapisy: Kliknij. Tematem spotkań będą sposoby wpływania organizacji na zmianę prawa oraz przedstawione będą tezy, czyli propozycje dotyczące uproszenia ich działalności. Prowadzący: Tomasz Schimanek.

Interwencje

Łukasz Gorczyński zgłosił administracji serwisu www.podatki.gov.pl istotny merytoryczny błąd w poradniku dotyczącym odliczeń prowadzonym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia. Opis darowizny dotyczący korzystania z odliczenia darowizny nie powinien brzmieć: „Darowizna na OPP”, ale: „Darowizna na działalność pożytku publicznego”, a treść po kliknięciu nie powinna brzmieć: „Przekazałeś darowiznę na organizację pożytku publicznego?”, ale: „Przekazałeś darowiznę na działalność pożytku publicznego?”.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

W kolejnym odcinku naszego cyklu #prosteNGO zajmujemy się tematem partycypacji społecznej, a właściwie partycypacji obywatelskiej. Co to jest ta partycypacja? Jak bardzo jest ona obywatelska? Jak wygląda w praktyce? Co to jest budżet obywatelski? Inicjatywa lokalna? Słuchaj: Kliknij 


Temat do dyskusji

Wolność koalicji – dalszy ciąg dyskusji

W tekście „Wolność zrzeszania się to nie wolność pozyskiwania środków publicznych!” Karol Gutsze, w formie polemicznej do wcześniejszych tekstów, formułuje hipotezę, która wydaje się co najmniej kontrowersyjna.

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

We wnioskach o informację publiczną pytamy o sposób podjęcia inicjatywy KPP, w wyniku której „18 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch nowych programów adresowanych do sektora NGO”. Te programy to: Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 oraz Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Próbujemy też ciągnąć wątek działalności przewodniczącego KPP, pytając o efekty prac zespołów eksperckich do spraw: 1) reformy systemu zlecania zadań publicznych (Zarządzenie nr 8 z dnia 25 listopada 2020), 2) dialogu obywatelskiego (Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 10 maja 2021 r.).

W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

Zanim przejdziemy do opisywania dalszych elementów modelu prezentowanego w książce Kisielowskiego, zwróćmy uwagę jeszcze na jego uwagi dotyczące przychodów z kapitału.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu