Biuletyn #prosteNGO – 1-14 sierpnia 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (36)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (Nowa Agencja, Zwiększenie dotacji na PFRON)
  2. W procesie legislacyjnym (Nowy pełnomocnik, Sygnaliści, Ustawa o NIW, Ekonomia społeczna)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Fundusze Europejskie
  2. Kwartalnik Trzeci Sektor
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Wolność zrzeszania się dla bezrobotnych
  2. Podcasty #prosteNGO
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Jak uchwalano ustawę o ekonomii społecznej? – polemika
  2. W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

W skrócie

W planach legislacyjnych

Nowa Agencja. Planowane jest powołanie Polskiej Agencji Obiektów Sportowych (agencja wykonawcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), do której zadań będzie należeć m.in. 1) zarządzanie Stadionem Narodowym w Warszawie wraz z nieruchomością i innym przekazanymi obiektami, 2) wspieranie rozwoju i promowanie sportu, turystyki, kultury, oświaty i nauki poprzez udostępnienie nieruchomości zarządzanych przez Agencję klubom sportowym, związkom sportowym i polskim związkom sportowym, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom prowadzącym działalność sportową, turystyczną, kulturalną, oświatową lub naukową – na organizację wydarzeń sportowych, turystycznych, artystycznych, kulturalnych lub edukacyjnych za opłatą w wysokości nieprzekraczającej kosztów związanych z jej udostępnieniem, 3) wspieranie działań zapobiegającym skutkom klęsk żywiołowych, zagrożeniom epidemicznym oraz innych działań związanych z bezpieczeństwem państwa poprzez udostępnianie przez Agencję nieruchomości przez nią zarządzanych. Agencja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem niefinansowania jej ze środków publicznych, wyodrębnienia pod względem finansowym i rachunkowym oraz przeznaczenia całości dochodów na opisaną powyżej działalność podstawową. Patrz więcej: Projekt ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych (UD422)

Zwiększenie dotacji na PFRON. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (UD420) dotyczy zmiany art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, polegającej na zwiększeniu wysokości dotacji celowych dla (PFRON) na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Komentarz: Co ciekawe inicjatywa ustawodawcza jest wynikem procedury zawartej w Ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Oto strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego przyjęły Uchwałę nr 102 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tym samym projekt ten musiał być przedstawiony Radzie Ministrów, a nieprzyjęcie projektu przez Radę Ministrów do dalszych prac wymaga przedstawienia przez właściwego ministra pisemnego uzasadnienia, stronie pracowników i stronie pracodawców Rady, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania projektu przez ministra. W dniu 19 lipca 2022 r. (czyli długo po terminie możliwego przedstawienia pisemnego uzasadnienia o ewentualnym nieprzyjęciu) Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów do dalszych prac tego projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak więc rząd nie spieszył się z decyzją, ale teraz sprawa nabrała tempa, gdyż „Mając na uwadze proponowany w projekcie przez stronę pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) termin wejścia w życie przedstawionych zmian oraz stanowisko Ministra Finansów do projektu, m.in. odnośnie trybu prac nad ustawą budżetową, niezbędne jest jego szybkie procedowanie”.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Nowy pełnomocnik. Rząd przyjął rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży (RD580).

Komentarz: Przyjęcie rozporządzenia nie było poprzedzone konsultacjami, a czas pomiędzy zawieszeniem informacji na stronie z planami legislacyjnymi rządu, a skierowaniem projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów to tylko dwa dni (zobacz: Kliknij). Jak widać rządowi nie zależy na głosie chociażby uczniowskich klubów sportowych.

Sygnaliści. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) trafił do Komitet do Spraw Europejskich.

Komentarz: Warto zwrócić uwagę, że w materiałach pojawiły się – zarówno tabela uwag zgłoszonych podczas opiniowania (zobacz: Kliknij) jak i tabela – raport konsultacje publiczne (zobacz: Kliknij). Dziwi tylko, że dokumenty te nie znalazły się w zakładkach dotyczących opiniowania i konsultacji, a w zakładce Komitet do Spraw Europejskich! Osoby ciekawe efektów konsultacji odsyłamy więc właśnie tam.

Ustawa o NIW. Znamy już nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 21 lipca 2022 r. (UD224).

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Jak komentować ustawę, przy której „Parlamentarzyści pracowali (…) z założeniem, że trzeba go szybko przyjąć, a na potrzebne poprawki przyjdzie czas już po wejściu ustawy w życie” (por. Uchwalono ustawę o ekonomii społecznej)? Smutno tylko, że w sytuacji, gdy nawarstwiające się problemy społeczne aż proszą o wzmacnianie działań samopomocowych, wzajemnościowych, my nadal brniemy w nieprzynoszącą efektów na większą skalę, opartą głównie o transfery publiczne, ekonomię socjalną.


Dzieje się

Fundusze Europejskie

Konsultowane są ważne dokumenty, które decydować będą o tym jak będzie wyglądać wdrażanie Funduszy Europejskich w obecnej perspektywie finansowej. W tej chwili m.in. toczy się dyskusja nad dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”. Tematem zajmuje się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kontakt e-mail: perspektywa2027@ofop.eu

Kwartalnik Trzeci Sektor

Kolejny numer kwartalnika, w którym znajdziemy m.in. artykuły recenzowane Iwona Dworska „Miejsce wyznaniowych osób prawnych w systemie organizacji pożytku publicznego” i Dominik Dymitruk „Działalność pożytku publicznego jako przedmiot zwolnienia z podatku od nieruchomości – analiza elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych” oraz ekspertyza Iwona Janicka, Grzegorz Wiaderek „Znaczenie Karty praw podstawowych jako zasady horyzontalnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027”. Teksty dostępne on-line: Kliknij


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Wolność zrzeszania się dla bezrobotnych

Zespół ds. Wolności Zrzeszania przy inicjatywie „Nasz Rzecznik” zgłosił do Rzecznika Praw Obywatelskich postulat dotyczący unormowania kwestii niejednolitego sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez PUP członkom zarządów organizacji. Oto bowiem osobom pozostającym bez zatrudnienia a społecznie zasiadającym w zarządach organizacji urzędy pracy odmawiały czasami przyznawania statusu osób bezrobotnych, pozbawiając tym samym związanych z tym statusem określonych uprawnień. W odpowiedzi Biuro RPO (Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego) wystosowało, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 1 sierpnia pismo do Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z – tu cytat – „uprzejmą prośbą o udzielenie wnioskodawcy stosownych wyjaśnień”.

Podcasty #prosteNGO

Przedsiębiorstwa prywatne małe, średnie i duże oraz wielkie korporacje zrozumiały, że działalność społeczna może się opłacać. Posłuchajcie kolejnego odcinka cyklu #prosteNGO o społecznej odpowiedzialności biznesu! Miłego odsłuchu! Słuchaj: Kliknij


Temat do dyskusji

Jak uchwalano ustawę o ekonomii społecznej? – polemika

W serwisie przedsiebiorstwospoleczne.pl ukazał się wpis Witolda Ekielskiego (zobacz: Kliknij) dotyczący kończących się właśnie prac nad ustawą o ekonomii społecznej. Także – co w sektorze rzadkość – odnosi się do skuteczności procesu rzeczniczego. Cóż, kiedy można mieć poważne wątpliwości do tej interpretacji.

W poszukiwaniu modelu prawa dla organizacji – ciąg dalszy

Kisilowski w swojej pracy twierdził, że nie chodzi o to „by cały trzeci sektor zorganizowany był jako stowarzyszenie bądź fundacja”. Proponował, więc nową formę prawną – spółkę non-profit i kodeks organizacji pozarządowych w analogii do kodeksu spółek. Co Wy na to?


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu