Biuletyn #prosteNGO – 20 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (33)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (zmiana terminu wyborów samorządowych?)
  2. W procesie legislacyjnym (ustawa o pożytku, ustawa o NIW, ekonomia społeczna, crowdfunding)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. 1% CIT
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
  2. Propozycje współpracy
  3. Stanowisko OFOP ws. ustawy o ekonomii społecznej
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Wolność koalicji
  2. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

W skrócie

W planach legislacyjnych

Zmiana terminu wyborów samorządowych? W oświadczeniu Obywatelskiego Forum Legislacji w sprawie potrzeby przejrzystego procedowania przepisów zmieniających termin wyborów samorządowych czytamy: „Nie przesądzając o tym, czy zmiana terminu wyborów samorządowych jest dobrą, czy złą koncepcją, chcielibyśmy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec planowanego sposobu wprowadzenia tej zmiany”. I dalej: „Apelujemy o podjęcie prac nad projektem przepisów o zmianie terminu wyborów samorządowych w trybie komisyjnym, z co najmniej 21-dniowym terminem konsultacji publicznych”.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Komentarz: Przypomnijmy, że projekt ustawy został ogłoszony w listopadzie zeszłego roku. Istotą tego projektu jest przyznanie możliwości zlecania „przez Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw zagranicznych realizacji zadań publicznych bez otwartego konkursu ofert na całokształt działań związanych ze wsparciem Polonii i Polaków za granicą, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę istotnych interesów środowisk polskich za granicą lub dla realizacji strategicznych celów polityki polonijnej rządu”. Co ważne z proponowanych zmian (wersja z 13.06) zniknęło wskazanie konkretnego beneficjenta tych zmian, którym początkowo miała być wyłącznie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Komentarz: Dziwi trochę fakt, że raport zamieszczony jest w zakładce „Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych”, a nie „Odniesienie się wnioskodawcy do uwag” oraz fakt, że nie wiadomo kto w ramach konsultacji zgłaszał uwagi.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Wypowiedzi wszystkich reprezentantów klubów i kół parlamentarnych (wyłączając Janusza Korwin-Mikke) popierały w zasadzie założenia tej ustawy. Dopiero w pytaniach pojawiły się poważniejsze zarzuty. Jednym z ważnych argumentów „za” był fakt, że brak tej ustawy to przeszkoda do uzyskania pieniędzy z KPO, a jak informowała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska: „Jeśli chodzi o środki, jakie są przewidziane, będzie to 200 mln zł z KPO i nawet ponad 1 mld zł z EFS-u”. Warto tylko podkreślić, że jak wskazywała poseł Urszula Nowogórska, „Ustawa zmienia ustawę o działalności pożytku publicznego, ponadto ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze zwolnieniami podatkowymi dla przedsiębiorstw społecznych. Zmieniona będzie również ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Będzie też zmiana dotycząca zakresów tematycznych ujętych w ustawach o zatrudnieniu społecznym, o spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o pomocy społecznej”. Cytaty za sprawozdaniem: Kliknij

Komentarz: Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina podkreślał, że ustawa ta „składa się, można by powiedzieć, z 3 części. Ustawa, która dotyczy kilku newralgicznych problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa polskiego, polskich instytucji państwowych i podmiotów prywatnych, komercyjnych, została – to się dzieje po raz kolejny – skonstruowana w taki sposób, że realizuje czy rozwiązuje, próbuje rozwiązać 3 odrębne problemy, które w praktyce powinny być opisywane przez 3 różne ustawy”. Ustawa ta, z propozycjami zmian, wróciła do Sejmu.


Dzieje się

1% CIT

Instytut Spraw Obywatelskich przygotował „Założenia do projektu przepisów wprowadzających w polskim systemie prawa 1% odpis z podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji pożytku publicznego” . Zachęca także do zajęcia stanowiska w ramach konsultacji: Kliknij


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

Jeżeli chcecie sprawdzić, czym tak naprawdę zajmuje się konkretna organizacja społeczna, musicie sprawdzić jej statut. To wewnętrzny dokument organizacji i zarazem najważniejszy dokument, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o organizacji. Często mówi się, że to jej „konstytucja”. To właśnie statutowi poświęcony jest kolejny odcinek podcastu #prosteNGO! Miłego słuchania: Kliknij

Propozycje współpracy

W ramach projektu #prosteNGo wysłano listy do Parlamentarnego Zespołu ds. Społecznych Stowarzyszeń Członkowskich oraz do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w sprawie współpracy dla prostego prawa dla organizacji pozarządowych.

Stanowisko OFOP

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wypracowane w Zespole „Proste prawo dla NGO” w sprawie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej, w którym czytamy m.in. „projekt ustawy proponowany przez rząd powinien zostać gruntownie zmieniony, gdyż zawiera zapisy, które są niekorzystne z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej, jest niespójny, nieprecyzyjny, a przede wszystkim nie wprowadza żadnych, nowych, istotnych rozwiązań służących rozwojowi ekonomii społecznej”.


Temat do dyskusji

Wolność koalicji

Przemek Żak pięknie napisał o pięknie wolności. Jak jednak przełożyć te kategorie estetyczne na twarde fakty? Bo wolność zrzeszania się to nie tylko kwestia samu, ale przede wszystkim wolność od państwa, samotności, a także… fikcji!

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

27 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie BIP-u: „W odpowiedzi na poniższy wniosek dotyczący udostępnienia linku do strony podmiotowej BIP Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego uprzejmie informuję, że ww. organy nie posiadają stron BIP. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem strony www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej”.

Komentarz: To chyba dobra wiadomość, że doczekamy się rzetelnej informacji na temat działalności zarówno Komitetu Pożytku Publicznego jak i jego Przewodniczącego. Zanim to jednak nastąpi postaramy się zbierać nadal ważne informacje.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu