Biuletyn #prosteNGO – 23 maja – 5 czerwca 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (31)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (oskładkowanie umów, Biała Księga)
  2. W procesie legislacyjnym (ustawa o sprawozdawczości, skuteczność planowania, wyrównanie 1%, Lex Woś, crowdfunding)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Organizacje w sprawie 1%
  2. Ład legislacyjny?
  3. Dobre prawo dla fundacji
  4. II Ogólnopolski Kongres Organizacji Pozarządowych
  5. Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego
  6. Parlamentarny Zespół ds. Społecznych Stowarzyszeń Członkowskich
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Nasz Rzecznik
  2. Nowe one-pagery do propozycji uproszczeń
  3. Podcasty #prosteNGO
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  2. Partnerstwo z samorządem – fikcja prawna?

W skrócie

W planach legislacyjnych

Czy wszystkie umowy będą oskładkowane? Jak podaje Rzeczpospolita z 27 maja (Anna Cieślak-Wróblewska „Pełne oskładkowanie umów zlecenia coraz bliżej„): „Swój pomysł nałożenia składek ZUS na umowy cywilnoprawne rząd PiS wpisuje w Krajowy Plan Odbudowy. Ku zaskoczeniu pracodawców, bo takich zapisów w konsultowanym wcześniej projekcie KPO w ogóle nie było”. Zmiany miałyby wejść w życie w I kwartale 2024 r.

Komentarz: Jak się wydaje zmiany te mogą, w dużej mierze, uderzyć nie tylko w organizacje jako pracodawców, ale też w ich pracowników. Przy ograniczonych, zazwyczaj, zasobach organizacji może to bowiem oznaczać mniej środków, które bezpośrednio trafią do kieszeni pracowników.

Czy zapisy Białej Księgi to szansa na zmiany w prawie? Ukazała się „Biała Księga. Wyzwania systemowego wsparcia uchodźców na poziomie lokalnym i krajowym Wrocław, 8-9 maja 2022 r.„, która jest efektem prac Okrągłego Stołu, o którym pisaliśmy poprzednio.

Komentarz: Ta próba wspólnego wyrażenia stanowiska przez stronę samorządową i pozarządową budzi nadzieję na dalszą współpracę w ramach tworzenia dobrego, prostego prawa dla NGO i przejrzystych, partnerskich ram prawnych dla współpracy organizacji i samorządów. Zobaczymy jakie będą dalsze losy tych rekomendacji…

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Ustawa o sprawozdawczości. Mamy wyniki konsultacji projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych: Kliknij

Komentarz: Niestety, mimo, że raport z konsultacji (co trzeba wyraźnie podkreślić) został przygotowany bardzo starannie i obiektywnie, nie spełnia on oczekiwań. Brak realizacji m.in. zasady responsywności powoduje, że niestety nie mamy jasnej informacji, które uwagi zostały uwzględnione, a które nie, i dlaczego. W ostatnim akapicie czytamy „Wśród nielicznych pozytywnych głosów znalazły się pochwały. Scentralizowany system sprawozdawczości oraz generator sprawozdań zostały uznane za korzystne. Wskazano także, iż publiczny dostęp do danych zwiększa transparentność”. To chyba dobre podsumowanie stosunku sektora do tej ustawy… W kontekście krytyki projektu warto też zwrócić uwagę na kolejne uwagi Rządowego Centrum Legislacji.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Dzięki aktywności organizacji przyjęta została poprawka, która „kasuje” uznaniowy model wyrównania strat na rzecz podniesienia odpisu dla OPP do poziomu 1,5% podatku. Ostateczną decyzję podejmie Sejm.


Dzieje się

Organizacje w sprawie 1 %

25 maja z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji pozarządowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Z kolei największe organizacje OPP wystosowały do premiera wspólny apel: Kliknij

Komentarz: Chociaż jest kilka różnych propozycji, to na obecnym etapie tylko propozycja 1,5% podatku dla OPP jest do zaakceptowania dla wszystkich. Najwięcej kontrowersji budzi idea konkursów, które w teorii miałyby wesprzeć małe organizacje, ale w istocie dają administracji wpływ na mechanizm, który w swej istocie miał uniezależnić organizacje od „widzimisię” administracji – pozostawiając decyzję w rękach samych obywateli.

Ład legislacyjny?

6 czerwca odbędzie się seminarium „Polski BezŁad Legislacyjny. Problemy polskiego procesu legislacyjnego w latach 2019-2021” organizowane przez Obywatelskie Forum Legislacji działające przy Fundacji im. Stefana Batorego oraz Katedrę Studiów Politycznych i Zakład Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Dyskutowany będzie m.in. kwestia udziału organizacji społecznych i ich przedstawicieli w procesie stanowienia prawa. Więcej: Kliknij.

Dobre prawo dla fundacji

Kolejne spotkania (seminarium online oraz warsztat) tym razem na temat: „Idea jawności i transparentności oraz zmiana i (r)ewolucja w organizacji społecznej” organizowane jest przez Forum Darczyńców w dniach 6 i 8 czerwca. Więcej: Kliknij.

II Ogólnopolski Kongres Organizacji Pozarządowych

Odbyła się VI polsko-hiszpańska konferencja naukowa „Społeczeństwo obywatelskie – uwarunkowania prawne i możliwości działania na rzecz celów społecznie użytecznych w perspektywie prawno-porównawczej – wnioski na przyszłość” (opis wydarzenia wraz z zarysami wystąpień: Kliknij)

Komentarz: Konferencja, która przygotowana była na wysokim poziomie merytorycznym określana jest również jako II Ogólnopolski Kongres Organizacji Pozarządowych. Coraz więcej jest imprez, które zabiegają o to by stać się krajowym forum dla debaty organizacji: Ogólnopolskie Fora Inicjatyw Pozarządowych, Kongresy Obywatelskie, konferencje NIW… Pytanie czy ilość przejdzie w jakość? Różnorodność jest cechą charakterystyczną działań społecznych, ale czasem zbyt wielka różnorodność oznacza niepotrzebną konkurencję. W każdym razie dobrze by było, aby poszczególne inicjatywy nie tyle konkurowały, co prowadziły debatę nad różnymi rozwiązaniami dobrymi dla sektora. Idealnie gdyby była to to konkurencja raczej w kwestiach ideowych i programowych, niż promocyjno-finansowych.

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

W piątek 10 czerwca o godz. 09:15 sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G) odbędzie się posiedzenie dotyczące poselskiego projektu ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (druk nr 2299).

Parlamentarny Zespół ds. Społecznych Stowarzyszeń Członkowskich

25 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zespołu parlamentarnego. (zapis spotkania: Kliknij). Skład: Wargocka Teresa – przewodnicząca, Borowiak Joanna – wiceprzewodnicząca, Skwarek Sławomir – wiceprzewodniczący, Strzałka Beata – wiceprzewodnicząca, Borys-Szopa Bożena, Burzyńska Lidia, Cicholska Anna Ewa, Czerwińska Anita, Czochara Katarzyna, Kapinos Fryderyk, Kryj Andrzej, Kwiecień Anna, Milczanowska Anna, Nowicka Danuta, Pamuła Teresa, Płonka Elżbieta, Polak Piotr, Rusecka Urszula, Stachowiak-Różecka Mirosława).

Komentarz: Warto zwrócić uwagę na to, że nowopowstały zespół składa się wyłącznie z członków PIS, a jego celem jest „wypracowanie rozwiązań prawnych, które wyodrębnią organizacje członkowskie nieprowadzące działalności gospodarczej, w przepisach prawa i przywrócą dla tego typu stowarzyszeń warunki rozwoju niezarobkowej aktywności społecznej, ukierunkowanej na działania dla dobra ogółu”.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Nasz Rzecznik

W ramach inicjatywy „Nasz Rzecznik” ukonstytuował się nowy Zespół ds. Wolności Zrzeszania się (koordynacja: Adela Gąsiorowska, Uniwersytet Warszawski), który będzie zabiegał o to by realizacja prawa do zrzeszania się nie napotykała barier.

Nowe one-pagery do propozycji uproszczeń

Opisane zostały nowe tezy do uproszczeń

Podcasty #prosteNGO

Pytanie za 100 milionów… i to nie tylko dla organizacji pozarządowych. Skąd brać kasę? Jak sfinansować nasze działania? Możliwości jest teoretycznie wiele, w praktyce to nie zawsze takie proste. O źródłach (i strumyczkach) finansowania organizacji mowa w kolejnym odcinku cyklu #prosteNGO. Miłego słuchania: Kliknij


Temat do dyskusji

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Ciągle czekamy na informację o tym, czy, według KPRM, KPP i Przewodniczący KPP powinni mieć BIP. Równocześnie z uwagi na fakt, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • „Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia” (art. 34f) , a także fakt, że
 • „Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f” (Art. 34h)

poprosiliśmy o stosowne dokumenty.

Partnerstwo z samorządem – fikcja prawna?

Jak wygląda partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji publicznej? Jak ma się otoczenie prawne do założeń “partnerskiej współpracy” organizacji z organami administracji w zakresie środków krajowych czy unijnych? Czy system respektuje zasadę partnerstwa, czy też odwrotnie – w ostatecznym rozrachunku pozostaje wierny klienckiej relacji NGO-administracja publiczna? Grzegorz Małyniuk i Przemysław Żak konfrontują się jako prawnicy z hasłem partnerstwa organizacji pozarządowych we współpracy finansowej z organami administracji publicznej.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu