Biuletyn #prosteNGO – 11-24 kwietnia 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (28)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (Nowy program wspierania)
  2. W procesie legislacyjnym (Sygnaliści, Wyrównywanie 1%, Budżet obywatelski, Ustawa wdrożeniowa, Ustawa o NIW)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Raport OFL
  2. Interpretacje prawne
  3. Pomoc systemowa w kontekście wojny w Ukrainie
  4. Lex Woś
  5. Wyrównanie 1%
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
  2. W Trzecim Sektorze
  3. Zespół Parlamentarny
  4. Zespół Rady Działalności Pożytku Publicznego
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

W skrócie

W planach legislacyjnych

Nowy program wspierania… Na stronie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033” (ID260). „Do wykorzystania całego potencjału organizacji i inicjatyw młodzieżowych w realizacji zadania włączania młodego pokolenia Polaków w życie publiczne potrzebne jest ich wsparcie instytucjonalne, tak by mogły one efektywnie wypełniać swoją rolę, łącząc udział w debacie publicznej, kształtowanie najbliższego otoczenia z osobistym rozwojem uczestników. Stąd konieczność uruchomienia programu adresowanego bezpośrednio do organizacji młodzieżowych, wspierającego podejmowane przez młodzież inicjatywy”.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Komentarz: W poprzednim Biuletynie informowaliśmy, że Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego nie zdążył złożyć uwag. Okazało się, że uwagi takie zostały jednak „zawieszone” na stronie RCL, ale dopiero 12.04. Są one datowane na 2.04, więc dziwne, że nie zostały dołączone z innymi uwagami zamieszczonymi na stronie RCL w terminie tj. 6.04. Warto tu także dodać, że opis tych dokumentów na stronie RCL powoduje pewne zamieszanie, gdyż opisane są jako stanowisko samego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a nie Przewodniczącego.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: Wg informacji Iwony Janickiej z OFOP-u: „Senat przyjął kilka poprawek do ustawy postulowanych przez NGOs, a dotyczących instytucji rzecznika funduszy europejskich. Niestety nie mamy pozytywnych wieści o roli niezależnych organizacji pozarządowych w procesie monitorowania funduszy. Zapisy w ustawie, w tym zakresie, pozostały bez zmian”.

 • Ustawa o NIW. W ramach ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki Senackie nr 692 i 692 A) nastąpiła zmiana ustawy o NIW. Jak czytamy w sprawozdaniu z posiedzenia Senatu: „Pani senator Ewa Matecka skierowała pytanie do ministra dotyczące art. 18, zmiany dotyczącej zwiększenia o 30 milionów zł funduszu Narodowego Instytutu Wolności, ze 162 milionów zł do 193 milionów zł. Podkreśliła, że wystarczyłoby – jeżeli pieniędzy by zabrakło – zwiększyć wydatki poprzez współczynnik korygujący. I pytała o cel zwiększenia tych nakładów. Strona rządowa wyjaśniła, że w sytuacji wojny na Ukrainie jest potrzebne zwiększenie tych nakładów dla organizacji pozarządowych, np. dla harcerstwa. Czynnik korygujący jest niewystarczający i tu wymagana jest zmiana ustawy”.

Komentarz: W poprzednim Biuletynie wskazywaliśmy, że prace dotyczące Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności (UD224) zostały przyspieszone z uwagi na potrzeby finansowe NIW. Wszystko wskazuje na to, że budżet NIW będzie się rozrastał. Oczywiście ustawa, która ma pomóc obywatelom Ukrainy, została przez Senat w całości zaakceptowana.


Dzieje się

Raport OFL

Ukazał się kolejny raport Obywatelskiego Forum Legislacji pod tytułem ”Polski Bezład Legislacyjny. Raport Obywatelskiego Forum Legislacji z pierwszych dwóch lat IX kadencji Sejmu” .

Komentarz: XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę niektórych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Wiele informacji jest potwierdzeniem wniosków z poprzednich raportów, ale każdy kolejny raport uświadamia, jak proces stanowienia prawa w Polsce daleki jest od doskonałości i jak przekłada się to na jakość uchwalanego prawa.

Interpretacje prawne

Jak pisze ngo.pl: „Wojewoda unieważnił warszawski konkurs antydyskryminacyjny. Miasto zapowiada skargę do WSA„.

Komentarz: Zapewne przykład ten będzie przyczynkiem do dyskusji na temat rozumienia sfer pożytku publicznego i możliwości zlecania zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomoc systemowa w kontekście wojny w Ukrainie

9 maja w Hali Stulecia zostanie zorganizowany okrągły stół, w którym mają wziąć udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i – miejmy nadzieję – rządu, by debatować o tym, w jaki sposób zorganizować długofalową pomoc dla tysięcy uchodźców. Zobacz: Kliknij.

Komentarz: To, że konieczne jest budowanie pewnego systemu pomocy – w którym inicjatywy poszczególnych osób, organizacji, samorządów, rządu, a także instytucji międzynarodowych będą się wzajemnie uzupełniały – wiemy nie od dziś. Propozycja, by wspólnie się nad tym zastanowić, jest niewątpliwie ważna. Można tylko życzyć sobie, żeby partnerskie rozmowy doprowadziły do wypracowania partnerskich rozwiązań.

Lex Woś

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Forum Darczyńców w Polsce wystosowały apel o odrzucenie lub niepodejmowanie prac nad szkodliwymi dla organizacji społecznych przepisami zawartymi w tzw. „Lex Woś”

Wyrównanie 1%

Jest też stanowisko OFOP-u w sprawie rządowej propozycji wyrównania strat w odpisie 1%. „Wierząc w to, że rząd chce zrekompensować niekorzystne skutki zmian podatkowych dla odpisu 1%, proponujemy, aby wspólnie wypracować mechanizm wyrównawczy, który byłyby korzystny dla obywateli, dla organizacji pożytku publicznego, a także dla państwa”.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

W poprzednim odcinku #prosteNGO omawialiśmy stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe. Głównym ich Gdyby zapytać przypadkowego przechodnia na ulicy: „Co to jest klub sportowy?” – z pewnością nie miałby problemu z odpowiedzią. Ale… z punktu widzenia rozwiązań prawnych ta odpowiedź nie byłaby już taka oczywista. Słuchaj: Kliknij

W Trzecim Sektorze

Kolejny numer kwartalnika Trzeci Sektor, a w nim m.in. artykuł Łukasza Gorczyńskiego „Zastosowanie wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszeń”. Czytaj: Kliknij

Zespół Parlamentarny

29 kwietnia 2022 r. (piątek) w sali im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) odbędzie się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Temat spotkania: Rozwiązania prawne – wyzwania i zagrożenia dla organizacji pozarządowych. W ramach spotkania – mamy nadzieję – pojawi się kwestia petycji w sprawie PPK, czy wątpliwości w sprawie projektu ustawy o transparentności.

W poniedziałek 25 kwietnia odbędzie się wspólne Posiedzenie Zespołów Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych i uproszczeń oraz ds. włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu, by zająć się – skierowanym do RDPP przez marszałka Sejmu do konsultacji – projektem ustawy o transparentności.


Temat do dyskusji

Monitoring działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Wokół działalności Komitetu ds. Pożytku Publicznego jest coraz więcej wątpliwości. Pojawiają się np. informacje, że KPP koordynuje pomoc uchodźcom (choć zdaje się, że od 1 lutego nie było zorganizowane żadne zebranie), że spotkania organizuje Prezydium KPP – na stronie facebookowej pojawiły się informacje o spotkaniach, m.in. 6 kwietnia z pełnomocnikami wojewodów koordynujących pomoc organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz z przedstawicielami NGO-sów zaangażowanych w tę pomoc, zaś 8 kwietnia z organizacjami pozarządowymi i społecznikami na temat współpracy państwa i NGO w kwestii wsparcia dla uchodźców (por. https://www.facebook.com/KomitetPozytku), choć trudno znaleźć informację, czym jest owo „Prezydium”. Dlatego powoli zbieramy informacje.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu