Biuletyn #prosteNGO – 14-27 lutego 2022 r.

Biuletyn #prosteNGO (24)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (projekt o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych)
  2. W procesie legislacyjnym (m.in. ustawa o pożytku, efekty Polskiego Ładu, fundacje rodzinne, praca zdalna, ustawa wdrożeniowa, o spółdzielniach socjalnych)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Orzecznictwo
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Podcasty #prosteNGO
  2. Nowe one-pagery do propozycji uproszczeń
  3. Petycja OFOP na rzecz szybkiej zmiany Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Czy przepisy ustawy o sporcie dyskryminują UKS-y?

W skrócie

W planach legislacyjnych

Projekt o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych. Do Sejmu ma trafić obywatelski projekt ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Legalna aborcja. Bez kompromisów” zbierał podpisy pod inicjatywą ustawodawczą. W ramach Komitetu działają takie inicjatywy jak Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Centrum Praw Kobiet, Kobiety W Sieci, Akcja Demokracja.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Komentarz: Nie dziwi akceptacja projektu przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie. W końcu to ona będzie beneficjentem tego rozwiązania. Trochę dziwi zgłoszony brak uwag Porozumienia Zielonogórskiego (Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia). Ciekawe są natomiast akceptacje ze strony Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a także KPRM-u, w którego stanowisku wręcz usprawiedliwia się przedstawiony mu do uzgodnień projekt: „Jednocześnie należy wskazać, że zbliżone rozwiązania funkcjonują również np. w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, na rzecz którego ma być realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji Solidarności Międzynarodowej”. W tym ogólnym zachwycie odstaje stanowisko RCL, w którym czytamy z jednej strony, że „Wątpliwości budzi wskazanie w projektowanych przepisach wprost podmiotu, któremu zostaną powierzone zadania publiczne”, z drugiej zwraca się uwagę, że „Projekt ustawy wymaga dopracowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym”. Jednak to co budzi prawdziwe zdziwienie, to fakt, że projekt nie był opiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, bo chyba nie ma wątpliwości, że akurat ustawa o pożytku leży w zakresie kompetencji RDPP.

 • Praca zdalna. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw UC118, który jest odpowiedzią m.in. na dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów został skierowany do konsultacji publicznych.  Informacja ta została indywidualnie skierowana m.in. do: Stowarzyszenia Prawa Pracy, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Forum HR, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Polskiej Izby Handlu, Związku Liderów Usług Biznesowych w Polsce, Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Fundacji im. R. Schumana, Fundacji Share the Care.

Komentarz: Specyfika pracy w organizacjach pozarządowych była już wielokrotnie dyskutowana. Jak kolejne zmiany wpłyną na rynek pracy w organizacjach, np. w kwestii zasad pracy zdalnej i prawa pracownika do zwrotu kosztów pracy w domu lub w innym uzgodnionym z pracodawcą miejscu, a także ekwiwalentu za pracę na własnym sprzęcie? Warto przypomnieć, że wielu współpracowników w organizacjach od dawna działa na własnym sprzęcie wykonując – choćby z uwagi na brak stałej siedziby – prace w domu.

Na poziomie parlamentarnym:

Komentarz: W czasie przygotowywania materiału nie było możliwe ściągnięcie ze strony https://www.sejm.gov.pl załączników, więc nie możemy zacytować wprost przyjętej zmiany. Jednak o istocie tej „wrzutki” można dowiedzieć się z dyskusji parlamentarzystów (zob. W parlamencie o organizacjach – cz. 3)

Komentarz: W kontekście procedowania tej ustawy warto przypomnieć stanowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz fakt, że projekt pojawił się na stronie RCL-u już we wrześniu. Nie był on formalnie konsultowany, opiniowany i uzgadniany, ale w czasie tych pięciu miesięcy przedstawiciele rządu dyskutowali o zapisach m.in. z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Niestety z niewielkim skutkiem. Projekt już wywołał dyskusję w Sejmie (zob. W parlamencie o organizacjach – cz. 3)

 • O spółdzielniach socjalnych. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk nr 2044) dotyczy zwolnienia spółdzielni socjalnych ze wszystkich opłat w postępowaniu o wpis lub zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (zgłoszony w ramach petycji nr BKSP-145-169/20) został 23 lutego 2022 r. skierowany do I czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
 • W Parlamencie o organizacjach. W ostatnich dniach odbyło się 37 posiedzenie Senatu (16 lutego 2022) oraz 49 posiedzenie Sejmu (23, 24 lutego, kolejny dzień tego posiedzenia będzie jeszcze 3 marca). Przyglądaliśmy się, co na plenarnych posiedzeniach mówiło się o organizacjach. Czytaj więcej: Kliknij

Dzieje się

Orzecznictwo

Rzeczpospolita podaje ciekawy przykład uznania wolontariatu do stażu pracy (Danuta Frey Liczy się nie tylko formalne zatrudnienie, ale i wolontariat). Oto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, czy Stowarzyszeniem na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego można zaliczyć do stażu pracy w opiece społecznej. Jak pisze autorka artykułu: „Przedstawiając motywy orzeczenia, sędzia sprawozdawca Bartłomiej Adamczak wyjaśnił, że wojewoda zawęził znaczenie pojęcia „stażu pracy”, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej do „świadczenia pracy”, czyli do formalnego zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej. Jednocześnie nie wziął pod uwagę, że kandydatka na stanowisko dyrektora DPS jeszcze w formie wolontariatu prowadziła cotygodniowo, przez pięć lat, zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci. Była też przewodniczącą rady fundacji, która współorganizuje i propaguje zajęcia hipoterapeutyczne jako jedną z form rehabilitacji”. Warto pamiętać o tej interpretacji choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Podcasty #prosteNGO

Organizacje trzeciego sektora, pozarządowe, charytatywne, obywatelskie, społeczne… NGO-sy, non-profit. Różne mogą być nazwy, ale elementy wspólne są niezmienne. W kontekście historycznym łatwiej to wszystko zrozumieć. Słuchaj: Kliknij

Nowe one-pagery do propozycji uproszczeń

W ramach opracowywania kolejnych tez do uproszczeń przygotowane zostały propozycje dotyczące:

Co z petycjami

Na stronie Sejmu ciągle ostatni wpis jest z 30 listopada 2021 r. Petycji OFOP-u nie ma jeszcze wśród nich. Jednak według Kancelarii Sejmu petycja ta 13 stycznia 2022 r. już została skierowana do komisji petycji.


Temat do dyskusji

Czy przepisy ustawy o sporcie dyskryminują UKS-y?

UKS-y nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Jednocześnie w przeprowadzonych w 2003 roku badaniach ponad 40% z nich wskazało na korzystanie ze sponsoringu, który… wymaga prowadzenia takiej działalności.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu