Biuletyn #prosteNGO – 29 września-12 października 2021 r.

Biuletyn #prosteNGO (14)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (w obronie sygnalistów)
  2. W procesie legislacyjnym (ochrona wolności słowa, wydzielone fundusze specjalne, o sporcie, o rachunkowości, inicjatywa obywatelska, o podatkach)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Eksperci w procesie legislacyjnym
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Teza 80
  2. Webinarium
  3. Spotkanie Zespołu parlamentarnego
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Rzecz o Radzie Działalności Pożytku Publicznego

W skrócie

W planach legislacyjnych

W obronie sygnalistów. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) mającej na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W opisie istoty rozwiązań ujętych w projekcie czytamy „Zgłoszenia naruszenia prawa będzie można dokonać za pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeń utworzonych przez podmioty prywatne oraz publiczne (…) W projektowanej ustawie zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia oraz organizacji wewnętrznych i zewnętrznych kanałów (procedur i rozwiązań organizacyjnych) zgłaszania naruszeń oraz zasady dokonania ujawnienia publicznego. Wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych nadany zostanie charakter wewnątrzzakładowego aktu prawnego objętego zakresem definicji prawa pracy, którym nadany zostanie charakter wewnątrzzakładowego aktu prawnego objętego zakresem definicji prawa pracy (art. 9 Kodeksu pracy).”

Komentarz: Wydaje się, że w większości regulacje te nie nałożą na organizacje dodatkowych obowiązków (w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, podlegać będą podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników). Jednak doświadczenia związane z takimi ustawami jak dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych czy konieczności wpisu zarządów stowarzyszeń do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, każą uważać by ochrona sygnalistów nie odbywała się kosztem nowych formalności w organizacjach.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Ochrona wolności słowa. Projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (UD293) już jest w konsultacjach. Pismo z 21-dniowym terminem na zajęcie stanowiska (i z nieprawidłową formułą „brak odpowiedzi we skazanym terminie pozwolę sobie traktować jako uzgodnienie projektu”) otrzymały m.in.: Fundacja Panoptykon, Fundacja Wyszehradzka, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundacja Court Watch Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Instytut na rzecz Kulyirt Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Konsumentów, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Subvenio Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, Stowarzyszenie im. Juliusza Lea, Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze, Fundacja Wspierania Oświaty i Kultury przy Kościele Remonstrantów Polskich, Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Fundacja Moje Państwo.
 • Nie dzieje się. Od dawna nic się nie dzieje w procesie legislacyjnym ustaw dotyczących ekonomii społecznej, instytucji fundacji rodzinnej i sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Komentarz: Czy to oznacza, że ustawodawca pod wpływem krytyki organizacji zastanawia się nad celowością dalszego procedowania tych projektów?

Na poziomie parlamentarnym:


Dzieje się

Inicjatywy

Eksperci w procesie legislacyjnym. Ostatnio wspominaliśmy o konkursach w ramach POWER dotyczących usprawnienia procesu stanowienia prawa (zob. Monitoring – między kontrolą przestrzegania prawa a kontrolą procesu stanowienia prawa). Ciągle czekamy na wyniki ostatniego naboru konkursu: „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.”


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Teza 80

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Razem” z Gorzowa Wielkopolskiego złożyło do Ministerstwa Finansów petycję o umożliwienie składania deklaracji CIT z podpisem zaufanym. Przekonują w niej, że byłoby to znaczącym ułatwieniem dla wielu małych organizacji pozarządowychWpisujemy tę propozycję na listę uproszczeń.

Webinarium

Spotkanie poświęcone uproszczeniom formalnym w działalności społecznej. 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00-20:00. Prowadzący Tomasz Schimanek – ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”.

Spotkanie Zespołu parlamentarnego

Odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Temat – „Jak uprościć procedurę rejestracyjną stowarzyszeń?”. Z uwagi na brak reakcji w terminie na petycję OFOP, namawialiśmy posłów i senatorów, by zajęli się tematem rejestracji stowarzyszeń w oparciu o wzorzec statutu w ciągu 24-godzin. Będziemy też rozmawiać o tym, na ile osobne rozwiązania (dla KGW, KS, LGD, LOT – czytaj więcej) psują przejrzystość prawa dla organizacji.


Temat do dyskusji

Rzecz o Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Znamy nowy skład RDPP. Wybór budzi zrozumiałe emocje. Nie wiemy, kto startował (a więc kto wybrany nie został), ale też niewiele wiemy o wielu osobach wybranych. Mam nadzieję, że złożone wnioski o informację publiczną zaspokoją naszą ciekawość. Ale przecież nie to jest w tej chwili najważniejsze. Mam nadzieję, że działania tej Rady uda się obserwować na bieżąco i po owocach poznany jacy ludzie i z jakimi intencjami się tu znaleźli. To co wydaje się ważne, to to, że mamy specyficzną sytuację, która jest z jednej strony jakimś nowym otwarciem, a z drugiej – jeśli wierzyć sygnałom z obozu władzy – w jakimś sensie zakończeniem jej historii. Warto więc poświęcić jej chwilę refleksji.


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu