Biuletyn #prosteNGO – 1-14 września 2021 r.

Biuletyn #prosteNGO (12)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, rekompensaty zw. ze stanem wyjątkowym)
  2. W procesie legislacyjnym (m.in. ustawa wdrożeniowa, system pieczy zastępczej, partycypacja dla klimatu, sprawozdawczość ngo, ustawa o rachunkowości)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Inicjatywy (Polski Ład a organizacje pozarządowe)
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Webinaria i spotkania (uproszczenia i kluby sportowe)
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Monitoring prawa

W skrócie

W planach legislacyjnych

Aktualizacja KPRES. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” (ID188). 

Rekompensaty w związku ze stanem wyjątkowym. Projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (UD276). Wpisany do planów legislacyjnych od razu trafił na posiedzenie Rady Ministrów i skierowany został do Sejmu.

Komentarz: Szkoda, że nie przeprowadzono konsultacji, może okazałoby się, że organizacje pozarządowe, które nie są przedsiębiorcami również zostaną poszkodowane.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

Komentarz: Podobno jednak związki samorządowe otrzymały już ten projekt do szybkich (dwutygodniowych) konsultacji. Wygląda na to, że mimo udziału organizacji pozarządowych w pracach nad programowaniem funduszy, próbuje się je pominąć przy konsultacjach ustawy wdrożeniowej, która określi, jaką istotnie rolę będą odgrywać organizacje w przyszłej perspektywie.

Komentarz: Projekt dotyczy także organizacji pozarządowych, m.in. w art. 187 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: Minister właściwy do spraw rodziny może prowadzić albo zlecić w drodze konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pozarządowym prowadzącym przez okres co najmniej 2 lat działalność na rzecz rodzin zastępczych lub adopcyjnych, działania zmierzające do promocji rodzicielstwa zastępczego lub adopcyjnego. Dodatkowo rozszerzono katalog osób, które mogą być opiekunami usamodzielnienia (o pracownika organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inną osobę wyznaczoną przez tę organizację do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia), bo jak czytamy w uzasadnieniu, „Organizacje pozarządowe posiadają często bardzo dobrze przygotowane do tej roli osoby, które w realny i aktywny sposób mogą udzielać wsparcia usamodzielnianym”.

 • Partycypacja dla klimatu? Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (UD246). Organizacje (poza związkami samorządowymi), do których został wysłany list zapraszający do konsultacji (termin 21 dni od dnia udostępnienia ww. projektu), to: Młodzieżowa Rada Klimatyczna, Fundacja Sendzimira, Fundacja Strefa Zieleni, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja WWF Polska, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Miesięcznik Zieleń Miejska – Abrys sp. z o.o., Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Centrum Edukacji Ekologicznej Bydgoszcz, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
 • Sprawozdawczość NGO. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217). Stanowiska w ramach konsultacji publicznych zgłosiły następujące organizacje: Caritas Polska, DKEA w RP, FIOPK, Forum Darczyńców, Fundacja Forum Dialogu, Fundacja Siepomaga, Fundacja SYNAPSIS, Fundacja trzeci.org, Fundacja Wolności, FZPOZPZ, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Jednostka Strzelecka Włocławek, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Klon Jawor, Klub Jagielloński, KoLiber, Kongres Ruchów Miejskich, Konwent Wojewódzkich RDPP, OFOP, Ordo Iuris, OWES Centrum KLUCZ, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, ROPWWM, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie MOST, Stowarzyszenie Muzyczne BIS, Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłości, Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Związek Harcerstwa Polskiego. W ramach opiniowania zaś m.in. Rada Pożytku Publicznego i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Na poziomie parlamentarnym:

 • Dostęp do informacji i petycje. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o petycjach (druk 1518), która ma umożliwić osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznych oraz petycji w języku, którym posługują się w życiu codziennym i uznanym w polskim prawie jako narzędzie komunikowania się z urzędami, skierowany został 2 września do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Dzieje się

Co dla organizacji oznacza Polski Ład?

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prezentuje opinię prawną na temat projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Opinia koncentruje się na wpływie, jaki zaproponowane zmiany mogą wywrzeć na organizacje pozarządowe. Autorem opinii jest radca prawny Bartosz Wilk.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

O uproszczeniach

Webinarium dotyczące uproszczeń formalnych w działalności organizacji pozarządowych (prowadzący Tomasz Schimanek – ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”) odbyło się 13 września. Kolejne – 21 września 2021 r. (wtorek) w godz. 16.00-20.00.

Kluby sportowe

Problematyka klubów sportowych. 29 września 2021 odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące tej problematyki spotkanie. Osoba prowadząca: Tomasz Pawłowski.


Temat do dyskusji

Monitoring prawa

Proces stanowienia prawa w Polsce budzi spore wątpliwości od lat (por. np. Raporty okresowe Obywatelskiego Forum Legislacji) i nie zmierza w dobrym kierunku (co widać po wpisach w naszym biuletynie, ale także w licznych artykułach w prasie, por. Grażyna J. Leśniak, Krzysztof Koślicki, Robert Horbaczewski, Jolanta Ojczyk „Nawet RCL nie wytrzymał – z legislacją tak źle jeszcze nie było”). Nie oznacza to, że organizacje mogą pozwolić sobie na komfort nieuczestniczenia w procesie legislacyjnym. Pojawia się tu pytanie, czy rzeczywiście wiemy, jakie organizacje – i z jakim skutkiem – monitorują proces stanowienia prawa w Polsce?


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu