Biuletyn #prosteNGO – 18-31 sierpnia 2021 r.

Biuletyn #prosteNGO (11)
Biuletyn #prosteNGO ma służyć wymianie informacji na temat tego, co się dzieje w procesie stanowienia prawa dla NGO i w procesach rzeczniczych na jego rzecz. Zachęcamy chętne osoby i instytucje do współpracy. Biuletyn dostarcza faktów i tez do środowiskowej dyskusji.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych
  2. W procesie legislacyjnym (Ekonomia społeczna, Fundusz Sprawiedliwości)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Inicjatywy (Kwartalnik Trzeci Sektor, Prawo w sprawie uchodźców, RDPP ws. strażaków)
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. W sprawie klubów sportowych
  2. RDPP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Ustawa o pożytku – tezy do założeń odc. 3

W skrócie

W planach legislacyjnych

Planowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271), w którym przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Komentarz: Zmiany w prawie pracy zawsze dotyczą organizacji zatrudniających pracowników. Oczywiste jest, że organizacja odpowiada za pracę swoich pracowników i wolontariuszy, a co za tym idzie, musi szczególnie zwracać uwagę m.in. na pracowników realizujących bezpośrednie działania na rzecz osób chorych, starszych, dzieci… Zapewne jednak ogólne przepisy prawa nie zawsze odpowiadają na rzeczywiste potrzeby organizacji, dlatego warto w tej kwestii mieć własne zdanie.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Ekonomia społeczna. Nadal nie pojawiły się na stronie RCL stanowiska organizacji zgłoszone w procesie konsultacji projektu ustawy o ekonomii społecznej, a jednak już pracuje się, jak wieść gminna niesie, na nowym projekcie z dnia 3 sierpnia 2021 r. (przypomnijmy, że ten będący w konsultacjach publicznych był z 12 maja 2021 r.). Podstawowe zmiany to m.in. brak proponowanych wcześniej nowych trybów finansowania (m.in. partnerstwa publiczno-społecznego). Rozbudowane zostały za to fragmenty dotyczący możliwości jaką ma mieć Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Rada Ministrów do tworzenie programów wspierania ekonomii społecznej, a także dział dotyczący ochrony danych osobowych.

Komentarz: Trzeba mieć nadzieję, że ten nowy projekt zostanie ponownie poddany konsultacją społecznym.

Komentarz: Wydaje się, że rozporządzenie dotyczące funduszu, który z jednej strony jest ważnym źródłem finansowania działań organizacji pomagających ofiarom przestępstw, a z drugiej dość krytycznie oceniany (m.in. kontrola NIK) powinno być szeroko konsultowane. A jednak mamy projekt, który krytykuje zarówno NIK, sugerując, że „zakres i proponowana treść przepisów wskazują zdaniem Izby na >>wyłącznie formalną realizację wniosków pokontrolnych, bez faktycznego uwzględnienia istoty rekomendacji Izby<<” (por. np. Fundusz Sprawiedliwości do zmiany. NIK reaguje: zapisy sprzeczne z rekomendacjami), ale też zapewne i organizacje, widząc zapisy typu „Dysponent może odmówić przyznania dotacji lub zmienić kwotę dotacji zaproponowaną przez komisję.”


Dzieje się

Kwartalnik Trzeci Sektor

Ukazał się kolejny numer kwartalnika, w którym możemy przeczytać systematycznie prowadzone przez Filipa Pazderskiego „Kalendarium zmian prawnych” (w tym numerze kalendarium stanowi podsumowanie działań podejmowanych w sferze prawa dotyczącego organizacji pozarządowych od lutego do czerwca 2021 r.), a także dwa ważne teksty:

 • „My nie walczymy z instytucją, którą monitorujemy, tylko staramy się jej pomóc” z Bartoszem Pilitowskim, prezesem Fundacji Court Watch Polska, rozmawia Grzegorz Wiaderek, w którym możemy przeczytać o blaskach i cieniach Obywatelskiego Monitoringu Sądów,
 • Krzysztof Izdebski, Grzegorz Wiaderek, „Obywatelska analiza prawa – doświadczenia dla systemu stanowienia prawa”, gdzie omówiono doświadczenia i wyniki badań dwóch organizacji pozarządowych – Fundacji ePaństwo oraz Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS – które przeprowadziły ewaluację ex post dwóch aktów prawnych: Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pdf.

Prawo w sprawie uchodźców

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi rzecznictwo i monitoring mające na celu zagwarantowanie poszanowania praw cudzoziemców, a także poprawę ich sytuacji w Polsce. Ostatnio wypowiedziało się także w sprawie ostatnich propozycji legislacyjnych rządu – „Projekt ustawy ograniczający prawa uchodźców- co jest nie tak?

RDPP ws. strażaków

Rada Działalności Pożytku Publicznego 27 sierpnia 2021 r. podjęła Uchwałę nr 201 w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Komentarz: Tekstu uchwały nie ma jeszcze na oficjalnej stronie RDPP, ale można ją przeczytać na fanpage’u RDPP. Trudno jednak zgadnąć jaki formalny status ma ta uchwała, bo jak się zdaje, formalny proces konsultacji tego projektu się zakończył. Sama jednak uchwała warta jest uwagi, czytamy w niej m.in. „Projektowane zmiany powinny doceniać oraz uwzględniać historyczną wartość jednolitego ruchu strażackiego, jego samodzielności, samorządności i przestrzegania przez nie zasad demokratycznych oraz postrzegać je jako stowarzyszenia, które realizują nie tylko zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa”.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

W sprawie klubów sportowych

W ramach projektu #prosteNGO tematyka klubów sportowych – jako organizacji pozarządowych, które nie zawsze są rejestrowane w KRS – wydaje się szczególnie ważna i na tyle skomplikowana, że wymaga wielu uproszczeń. Prezentujemy opracowania dotyczące tez, które tego tematu dotyczą. Na ten temat prowadzić będziemy w najbliższym czasie szeroką dyskusję. Zainteresowanych tematem zachęcamy do kontaktu p.fraczak@schuman.pl

RDPP ws. wzorca statutu stowarzyszenia

Rada Działalności Pożytku Publicznego 31 sierpnia 2021 r. podjęła Uchwałę nr 203 w sprawie poparcia dla petycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ws. szybkiej rejestracji stowarzyszeń rejestrowych.


Temat do dyskusji

Ustawa o pożytku – tezy do założeń odc. 3

Próbujemy dyskutować o założeniach do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziś pytaniem jest: czy na pewno system konkursowy sprzyja organizacjom pozarządowym?


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu